سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین نجف زاده – اهواز – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی
علی رضا قدردان – اهواز – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی
محمد راضی جلالی – اهواز – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی
فاطمه علیزاده – اهواز – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی

چکیده:

کاسنی گیاهی است علفی که در نواحی مختلف ا یران پراکندگی دارد و بر اساس تحقیقات انجام شده، تمامی قسمت های این گیاه بخصوص برگ و ر یشه آن خواص دارو یی دارد . در طب سنتی، تصفیه خون، ترشح صفرا، تب بری و اشتها آوری از اثرات کاسنی می باشد . اعتقاد بر این است که کاسنی در انسان جهت درمان یرقان، نارسا یی کبد ی، نقرس و
روماتیسم موثر می باشد . عوارض مهمی برا ی این گیاه بیان نشده است . از آنجا یی که در برخی از موارد پاتولوژ یک همانند اورمی و یرقان در اسب ممکن است تغییرات بیلیروبین و پروتئین ها اهمیت کلینیکی پیدا کند و از طرفی این گیاه در اسب تاکنون ارزیابی نشده است، لذا در ا ین مطالعه ( بعنوان یک تحقیق پای ه ) به تاثیر برگ کاسنی بر روی تغییرات فاکتورها ی فوق سرمی اسب پرداخته شد تا مشخصا به ا ین سوال علمی جواب داده شود که آ یا می توان برخی از آثار کاسنی بخصوص تغییرات سرمی را در اسب در شرایط طبیعی مشاهده کرد .
در این بررسی هشت سر از اسب ها یی که سنی بین ۱۰-۲۰ سال دارند تحت مطالعه قرار گرفتند . قبل از تجو یز دارو، تمامی اسب ها با نظارت متخصص داخلی دام بزرگ معا ینه شدند و سلامتی آنها تعیین گردید . از تمامی اسب ها نمونه خون اخذ شد تا هر اسبی بعنوان نمونه کنترل خودش تحت بررسی قرار گ یرد . سپس برگ های خشک شده کاسنیCichorium intybus )به میزان۰/۵ گرم بازای هر کیلو گرم وزن بدن اسب بصورت روزانه و همراه با جیره غذا ییمعمولی و به مدت ۱۵ روز به اسب ها خورانده شد . پس از شروع مطالعه و بصورت روزانه نمونه ها ی خون اسب ها جمع آوری گرد ید و خونگیری تا یک هفته بعد از قطع مصرف کاسنی و جمعا تا ۲۱ روز ادامه یافت . سرم نمونه ها جدا گرد ید . در نمونه ها ی سرمی مقاد یر بیلیروبین تام و کونژوگه و هبومین و پروتئین تام اندازه گیری شدند . میانگین فاکتورها ی فوق از نظر آماری مقا یسه شد . میانگین سرمی بیلی روبین تام و کونژوگه در طی مطالعه کاهش یافت ولی این کاهش معنی دار نبود مقاد یر پروتئین تام و آلبومین در طی مطالعه و روز بیست ویکم افزا یش یافت که ا ین افزا یش برا ی آلبومین معنی داربود . بنظر می رسد که کاسنی بر روی غلظت ها ی سرمی بیلی روبین و پروتئین اسب در وضعیت ط یبعی موثر باشد . بنابراین برای شاید در شرایط پاتولوژیکی کلینیکی یا تجربی اثر مفید درمانی داشته باشد