سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خلیل آبادی – کارشناس ارشد فیزیک دریا
حمید محمدی – کارشناس ارشد الکتروآکوستیک
علی اکبر بیدختی – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با آنالیز تغییرات تراز دریا (sea level) در ناحیه شمالی خلیج فارس اثر هر یک از عوامل تاثیر گذار در تغییرات تراز دریا در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آنالیز داده های ساعتی تغییرات تراز دریا از داده های ثبت شده به وسیله دستگاههای جزرومدسنجی (Tide gauge) که در سواحل شمالی خلیج فارس نصب شده استفاده شده است. آنچه که این دستگاهها اندازه می گیرند جزرومد خالص نیست بلکه ترکیبی از تغییرات جزرومدی و تغییرات ناشی از عوامل جوی است که با تحلیل فوریه این داده ها تمام هارمونیکهای موجود در سیگنال به دست می آید، سپس آن دسته از این هارمونیکها که جزو هارمونیکهای جزرومدی شناخته شده است را از بقیه جدا نموده، ها رمونیکهای باقیمانده نیز به عوامل جوی مربوط می شوند . با تبدیل معکوس هر دسته از این هارمونیکها، تغییرات جزرومدی و تغییرات ناشی از عوامل جوی تفکیک می شوند . طبق نتایج حاصل از این مطالعه، در خلیج فارس تغییرات تراز آب ناشی از عوامل جوی عمدتا از غرب به شرق حرکت م ی کنند در حالی که طبق مطالعاتی که در دریای عمان صورت گرفته است تغییرات عمده تراز آب در سواحل دریای عمان به شکل امواجی است که در ماههای مانسون از شرق به غرب از سمت اقیانوس هند وارد دریای عمان می شوند[ ۷]. در ا ین مطالعه با استفاده از داده ها ی هواشناس ی اثر باد و فشار هوا در سطح دریا مورد بررسی قرار گرفته است که اثر وارونگی فشار (Inverse Barometer effect) در منطقه به خوبی نمایان است.