سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ک
محمدرضا قطبی راوندی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد احمدیان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

آلودگی صدایکی ازمعضلات زندگی شهرنشینی است ..ترافیک ناشی از حمل ونقل شهرییکی از منابع مهم آلودگی صدا در سطح شهر ها است .که متناسب با افزایش جمعیت ،فزونی مییابد. هدف از این تحقیق تعیین میزان تراز صدا در شهر کرمان ،تغییرات آن طی سالهای اخیر و نقش ترافیک شهری در افزایش آن طی سالهای مختلف می باشد.نتایج بدست آمده نشا ن دادکه تراز صدادر کلیه ایستگاه ها از ترازهای استاندارد ایران و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت WHO بالاتر می باشد مقایسه Leq در ساعتهای مختلف با استفاد از آزمونهای آماری با ضریب اطمینان ۹۵ % نشان دادکه بین ساعات مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد ( p=0/01) همچنین مقایسه Leq در روزهای مختلف هفته با ضریب اطمینان ۹۵ % نشان دادکه بین روز جمعه با سایر روزهای غیر تعطیل تفاوت معنی داری وجود دارد p=0/000 مقایسه Leq با تعداد وسائط نقلیه عبوری در ایستگاهها با استفاد از آزمون آماری همبستگی پیرسون،نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان Leq و تعداد وسائط نقلیه عبوری سنگین وجود دارد p=0/001 وعلت بالا بودن ترازهای صدا افزایش تردد وسائط نقلیه سنگین در ایستگاهها و ارتباط آن با سروصدا می باشد . نتایج حاصل از مقایسه این مطالعه با مطالعه ای مشابه که در سال ۱۳۷۹ انجام شده نشان دادکه مقادیرترازهای صدا،روند افزایشی داشته است . میزان افزایش تراز معادل صدا (Leq) طی این فاصله زمانی ۳/۸۹ درصد بودکه نشان دهنده افزایش منابع مولد صدا دراین فاصله زمانی می باشد.