سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – دانشجوی دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهر
غلامرضا ثواقبی – استاد و استاد یار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
سیدمجتبی خیام نکویی – رئیس گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
غلامرضا صالحی جوزانی – عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،کرج

چکیده:

قارچ های میکوریز آربوسکولار در همه خاکهای آلوده به فلزات سنگین وجود دارند و با ایجاد همزیستی با ریشه گیاهان بومی،جزء مهم سیستم خاک – گیاه را تشکیل می دهند. سمبادن و همکاران( ۱۹۹۲ ) حضور ۱۵ گونه قارچ میکوریز آربوسکولار را در خاکهای الوده به فلزات سنگین اطراف معادن در هندوستان با درصد کلنیزاسیون ریشه های گیاهان ۷۱ – ۲۲ درصد و تعداد اسپور حداکثر ۶۲۲ عدد در هر ۱۰۰ گرم خاک گزارش داده اند. دلوار و همکاران( ۱۹۹۹ ) تنوع قارچ های میکوریز آربوسکولار را در آزمایشات طولانی مدت که در آن از لجن فاضلاب حاوی عناصر سنگین مثل روی،سرب، نیکل و کادمیم استفاده می شده است را تعیین کرده اند. تعداد اسپور قارچها با افزایش مصرف لجن فاضلاب کاهش یافته است، اما تعداد اسپورها بطور کامل از خاک حذف نشده اند که این امر می تواند سازگاری قارچ های بومی به تنش های محیطی را نشان دهد. در این تحقیق رابطه بین تعداد اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار و کلنیزاسیون ریشه گیاهان بومی غالب با غلظت عناصر سنگین در یک ترانسکت طولی در منطقه معدن انگوران زنجان بررسی شده است.