سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی امیری – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
داوود درگاهی – استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جهانگیر محمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
نیکنام سلیمانی – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

آگاهی از تاثیر اجرای شیوه های مختلف مدیریت جنگل بر روی تنوع گونه ای به منظور حفظ و توسعه پایدار جنگل بسیار ضروری می باشد. به منظور بررسی تاثیر شیوه پناهی(توده های۲۵ و ۴۵ ساله؛ توده؛ ۱و۲) بر تنوع گونه ای و مقایسه آن با توده های طبیعی(توده۳) در طرح جنگلداری لوه، تعداد ۴۵ قطعه نمونه ۵۰×۵۰ متری با استفاده از شبکه آماربرداری تصادفی سیستماتیک در جنگل پیاده شد. سپس کلیه اطلاعات درختان شامل گونه و قطر برابر سینه اندازه گیری و ثبت شد. نتایح نشان داد که توده های طبیعی با توده های بهره برداری شده از نظر غنای گونه ای و شاخص ناهمگنی سیمسون اختلاف معنی داری داشته به طوریکهمقادیر این شاخص هادر توده هایبهره برداری شده بیشتر است اما در مقابل مقدار شاخص یکنواختی کمتری را دارا می باشند. بنابراین تراکم و تنوع گونه ای بیشتر در توده های بهره برداری شده به دلیل باز شدن تاج پوشش و استقرار نهال گونه های نورپسند می باشد.