سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – کارشناس ارشد مرتعداری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان بوشهر

چکیده:

در این بررسی سیستم پخش سیلاب و تغذیه آبخوان تنگستان با عرصه همجوار آن در سال ۱۳۷۸ مقایسه گردید. برای این بررسی از طرح آماری اسپلیت در پایه بلوک های کامل تصادفی با ده تکرار در هر عرصه استفاده شد. عوامل مورد بررسی عبارتند از فاکتورهای اصلی A1 (عرصه پخش سیلاب نشده) و A2 (عرصه پخش سیلاب شده) و فاکتورهای فرعی چهارگونه گیاهی Lophochloa phleoides, Plantago Pentaneme divaricatum , avata, Stipa capensis می باشد، که تولید آنها پس از تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری و اندازه گیری ها در هر کدام از دو عرصه از طریق پلات گذاری به ابعاد ۵۰ ضربدر ۵۰ سانتی متر صورت گرفت.
نمونه های خاک در هر پلات و عوامل مربوط اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری تولید از روش قطع و توزین استفاده شد. در این بررسی مشخص شد که تفاوت معنی داری از نظر تولید بین دو منطقه وجود دارد. این تفاوت بین گونه ها نیز وجود دارد.