سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش اسماعیلی – پردیس علوم، دانشکده زمی نشناسی، دانشگاه تهران
محمدرضا رازقی – پردیس علوم، دانشکده زمی نشناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه قو چپلنگ در شمال شرق شهرستان کاشمر و در زون ایران مرکزی قرار دارد. در این منطقه سن گهای ولکانیکی با ترکیب حدواسط (آندزیت – لاتیت) و سنگهای پیروکلاستیک رخنمون دارند. با توجه به مطالعات صحرائی و پتروگرافی سه زون آلتراسیون پروپلیتی، آرژیلیک- سیلیسی و کوارتز – سریسیتی قابل تشخیص است. تغییرات جرم در طی آلتراسیون برای زو نهای فوق با استفاده از نتایج آنالیز شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب ۱۲ نمونه که به روش ICP – MS آنالیز شد هاند، موضوع این تحقیق م یباشد. محاسبات تغییر جرم نشان میدهد که ۱- در زون آلتراسیونپروپیلیتی اکسیدهایFe2O3, LOI, MnO , CaO, MgO, Na2O افزایش و اکسیدهای SiO2, BaO, K2Oکاهش نشان میدهد. علاوهبر اینHFSE تغییر جرم چندانی نداشته ولی REE های سبک نسبت به REEهای سنگین تهی شدگی نشان میدهند. ۲- در زون آلتراسیون آرژیلیک اکسیدهایBaO, K2O, , Fe2O3, MgO , CaO, MnOکاهش و بعلت پدیده سیلیسی شدنSiO2افزایش نشان م یدهد. در این زون REE های سبک نسبت به REE های سنگین نسبتاً غنی شدهاند. علاوهبراینHFSE در این زون بدون تغییر بوده ولی Zr غنی شدگی قابل توجهی نشان میدهد. محاسبات تغییر جرم زون آلتراسیون کوارتز – سریسیتی حاکی از آن است که اکسیدهایSiO2, K2O غنی شدگی و اکسیدهایMnO, Fe2O3, MgO, Na2O, CaOتهی شدگی نشان میدهند REE . های سبک در این زون بجز Eu افزایش ولی REEهایسنگین نسبتاً بدون تغییر هستند.