سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میترا قطبی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
مجید امینی دهقی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
منصور منتظری – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
مرجان قطبی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

چکیده:

ا Fusarium oxysporum قارچی خاکزی و ساپروفیتی، که مایکوتوکسین تولیدی از آن در کنترل گل جا لیز موفق بوده است. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر دو ایزوله ( ۵۰۶ و ۵۰۲ ایران) از Orobanche aegyptiaca بر بذور گوجه فرنگی (میزبان) و گندم و جو(در تناوب) انجام گرفت. تعیین دامنه میزبانی نشان داد که احتمال گل جالیز (O.Aegyptiaca) تنها میزبان دو ایزوله است. بذور مذکور با دو ایزوله(کشت شده در محیط مایع نیمه تعریف شده ۱۵ :! ،C: N و ۶،۵ = PH با غلظت ۶^۱۰ ×۱ اسپور در میلی لیتر تلقیح شدند (تلقیح بذور شاهد با آب مقطر استریل ). تلقیح با ایزولهء ۵۰۲ موجب افزایش معنی داردرصد رطوبت بذر و نیز طول ساقه چه در گوجه فرنگی و جو ، همچنین طول ریشه چه در هر ۳ بذر نسبت به شاهد آنها گشت . تلقیح با ۵۰۲ سرعت جوانه زنی جو را نسبت به شاهد افزایش داد . ایزولهء ۵۰۶ موجب افزایش معنی دار وزن تر و نسبت ساقه به ریشهء گندم نسبت به شاهد شد . شاخص جوانه زنی در شرایط تنش برای گوجه فرنگی و جو تلقیحی با ۵۰۶ صفر بود.