سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه قلیزاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
فواد مرادی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
ایمان نعمتی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

در این تحقیق تغییرات حجم واکوئل در سلول های منطقه مریستمی ریشه برنج در ارقام حساس (IR29) و متحمل (IR651) تحت تاثیر تیمارهای مختلف شامل ۰/۱ مولار نمک NaCl و ۰/۲ مولار مانیتول، ۲۰ نانو مولار بافیلومایسین A1 (BAF) ، ۰/۱ مولار NaCl همراه با ۲۰ نانومولار BAF و شرایط طبیعی در ۳ و ۲۴ ساعت پس از اعمال تیمارها ، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که افزایش در حجم واکوئل در اثر تیمار با NaCl فقط مختص به رقم متحمل بود . تیمار با محلول مانیتول با اسمولاریته مشابه با ۰/۱ مولار NaCl نیز تغییرات مشخصی را در حجم واکوئل ایجاد نکرد . بدیهی است که افزایش حجم واکوئل ناشی از اثرات ویژه نمک می باشد. بعلاوه بافیلومایسین A1 از افزایش حجم واکوئلی که در اثر تیمار NaCl به وجود می آمد ، به طورکامل جلوگیری کرد . به نظر می رسد که V-ATPase ممکن است نقش اسا سی در تامین انر ژی برای فعالیت آنتی پورت + Na+/H و تسهیم واکوئلی سدیم در سلول های انباشته از NaCl داشته باشد.