سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خواجه سامانی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن تهرانی زاده – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اهمیت بررسی خسارات از آن جهت است که ساختما نهای بسیاری در حال حاضر موجود هستند که با شرایط مناسبی ساخته نشد هاند و نیاز به مقاوم سازی دارند. برای بیان عددی خسارت جهت انجام مقاوم سازی، از شاخص های خسارت استفاده می شود. شاخ صهای خسارت مختلفی با توجه به رفتارهای مختلف سازه ها بخصوص در مورد ساختمان های بتنی ارائه شده است.در اینجا سه سازه قاب خمشی با تعداد طبقات مختلف مورد بررسی قرار گرفت هاند. بر اساس تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی انجام شده روی آنها توابع خسارت محلی برای سه زمین لرزه نورتریج، طبس و ناغان محاسبه شده است. خسارت در این ساز هها با افزایش ارتفاع در طبقات بالاتر بحرانیتر می شود و توزیع خسارت در طبقات نیز یکسان نیست. در حال حاضر شاخ صهای خسارت ترکیبی که هم دامنه تغییرمکان و هم خسارات تجمعی را در نظر م یگیرد بیشتر مورد توجه هستند. برای تعیین خسارت فیزکی با توجه به مقادیر حاصل از شاخصهای خسارت نیاز به تعریف محدوده خسارت و مقایس بندی شاخصها استکه برای بسیاری از این توابع دامنه خسارات مشخص نیست. در حال حاضر اکثر توابع خسارت برای محاسبه خسارت ناشی از تغییرمکان اصول یکسانی دارند ولی اصول خسارت تجمعی در توابع مختلف متفاوت است.