سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدال شهریور – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
مسعود یوسفی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر

چکیده:

بخش اعظم کشور ما را منـاطق خشـک و نیمـه خشـک در برگرفتـه است . این مناطق به علت بهره برداریهای غیـر اصـولی و عـدم اعمـال مدیریتهای لازم به منظور حفظ و پایداری منابع تولید در آنهـا، از نظـر منابع طبیعی تجدید شـونده در وضـعیت بحرانـی قـرار دارنـد . کمبـود رطوبت ذخیره شده طبیعی ( به علت فقر مواد آلی ) در خاک نیـز عامـل مهمی در تشدید مسائل و مشکلات موجود در این منـاطق اسـت کـه حاصل آن انواع فرسایش آبی و بادی و نهایتاً بدلنـدها اسـت . نیمـی از استان کهکیلویه و بویراحمد در چ نـین شـرایطی واقـع گردیـده اسـت . میزان تبخیر بالا وکمی نزولات آسمانی در این مناطق ایجاب می کند که به منظور حد اکثر اسـتفاده از نـزولات و ذخیـره سـازی و افـزایش زمان ماندگاری رطوبت حاصله از نزولات، از شیوه های نوین اسـتفاده نمود . موضوع مهم ایـن تحقیـق بررسـی تغییـر خصوصـیا ت فیزیکـی پروفیل خاک به منظور افزایش ذخیـره نـزولات و همچنـین افـزایش ماندگاری رطوبت در سـامانه هـای سـطوح آبگیـر بـوده کـه از طریـق
اندازه گیری تغییرات رطوبت در پروفیل خـاک بـا اسـتفاده از بلوکهـای گچی انجام گرفته است . این تحقیق در قالـب طـرح بلوکهـای کامـل تصادفی با ۶ تیمار و ۳ تکرار در شهرستان گچساران انجام گرفته است