سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
احمد معتمد – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حمیدرضا معصومی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی بطور فزاینده ای به شکل وسیله ای متعارف و معمول در ساماندهی لایه های اطلاعاتی پروژه های تحقیقاتی تبدیل شده است. در این روش با تفسیر و تحلیل اطلاعات جغرافیایی اعم از هوایی و ماهواره ای می توان بر منطقه مورد مطالعه اشراف کامل پبدا کرد و بین عوارض سطحی اعم از طبیعی و مصنوعی ارتباط منطقی ایجاد نمود. از طرفی تاثیر این عوارض بر یکدیگر بخوبی ارزیابی خواهد شد. حال با استفاده از این اطلاعات در دو ودوره زمانی میتوان به تغییرات بعمل آمده پی برد و میزان آن نیز را بدست آورد و برای آینده تعمیم داد. همچنین با مقایسه و برازش اطلاعات مهمترین عوامل موثر در تغییرات و اهم فرایندهای حاکم در حیط شناسایی خواهند شد.
در این مطالعات نیز همچون مطالعات کلاسیک GIS مراحل انتخاب، ورود و پردازش و بالاخره خروج اطلاعات و نقشه ها از پیش تعیین و به انجام رسیده است. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق تصاویر هوایی ۱:۲۰۰۰۰ سال ۱۳۴۶ و ۱:۴۰۰۰۰ سال ۱۳۷۲ و نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ سازمان جغرافیایی ارتش بوده اند کلیه اطلاعات و پردازش آنها با استفاده از نرم افزارهای llwis و Autocad صورت گرفته است. هدف از این مطالعات بررسی وضعیت عمومی منطقه ساححلی خلیج بریس و نیز تغییرات عوارض اعم از طبیعی و مصنوعی بوده است. حاصل این تغییرات در خلیج بریس پدیده های فرسایش و رسوبگذاری و تغییر محدوده عرضی و طولی واحدهای رسوبی بوده است که همگی بطور کمی و کیفی بررسی و محاسبه شده و در نقشه های نهایی ارائه شده اند.