سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان.
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری.
محمدعلی داداشی – عضو هیئت علمی
شهریار صبح زاهدی – پژوهشگر

چکیده:

بالا آمدن سطح دریای آب دریای خزر به صورت قابل محسوس، منطقه رسوبگذاری و فرسایش در قسمت پ ایین دست حوضه های آبخیز را تغییر داده است .اشکال ژئومورفولوژی حاصل از رسوبگذاری در منطقه به محیطهای رسوبی مختلفی تعلق دارند . که بر اساس نوع و نیروی سازنده رسوبات در محیطهای مختلف این اشکال بوجود آمده است. منطقه ساحلی استان گیلان در بین دو بخش ساحلی آستار ا- پونل و پونل تا مرز استان مازندران قابل بررسی است. مناظر زمین ریخت شناسی سواحل شمال ایران تحت تأثیر پدیده های مختلف زمین شناسی شر ایط هیدرودینامیکی و اقلیمی شکل گرفته است . بیشتر این مناظر همچون دلتای رودخانه سفیدرود ، زبانه ماسه ای، جلگه ها و دشتهای سیلابی ساحلی در گروه مناظر حاصل از رسوبگذاری قرار می گیرند و حمل رسوب از خشکی، رسوبگذاری دریایی، امواج و جریانهای دریایی در شکل گیری آنها مؤثرند . بدیهی است شناخت عوارض طبیعی ساحلی شمال کشور و تغییرات در عرصه می تواند نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی و مدیریت سواحل گیلان داشته باشد . مردابها و باتلاقها ،دلتا ، زبانه ماسه ای ، پهنه های ماسه ای، تالاب ، تپه های ماسه ای، پا دگانه های دریایی دشت های س یلابی ،پهنه های گل ، مخروطه افکنه ها ، مناظر ریخت شناسی هستند که در نقاط مختلف سواحل گیلان مشاهده می شوند . واحدهای رسوبی که تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفته واحدهایی هستند که در بخش چینه شناسی به عنوان واحد کواترنر معرفی شده اند