سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرسول ارومیه ای – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی – دانشکده کشاورزی (دانشگاه تهران)
مهرداد بیگلری – دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب)

چکیده:

سابقه استفاده ازپلیمرهابه عنوان ماده بسته بندی مواد غذایی،به حدود یک قرن قبل باز می گردد. گرچه این مواد ازنظرشیمیایی خنثی هستنداماهنگامی که درتماس مداوم و طولانی باموادغذایی قرارم ی گیرند،همواره واکنش هایی بین ماده بسته بندی و موادغذایی بسته بندی شده بوجود می آید که پلیمرPET نیزازاین قاعده مستثنی نیست . این مقاله به بررسی تغییرات خواص مکانیکی و نفوذپذیری گاز ۲CO از بطری بسته بندی نوشابه PET می پردازد.
تعدادی بطری نوشابه بلافاصله بعدازتولیدبه مدت ۴/۵ ماه (مدت زمان م اندگاری) دردو دمای ۱۰Cْ , ۲۰Cْنگهداری گردید . به فاصله هردوهفته یکبار،در هردودما،دوبطری ازمحیط نگهداری خارج شده ، پس از خالی کردن و شستشوی بطریها، خواص مکانیکی نمونه ها اندازه گیری گردید.نتایج نشان م یدهد ک ه افت فشار گاز ۲CO در دمای Cْ ٢٠ زیادشده است وپس از ٥ / ٤ ماه فشار گاز به نصف مقداراولیه کاهش یافته است. خواص مکانیکی طی مدت نگهداری نیز کاهش قابل ملاحظه داشته است.