سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما پرنده –
حسن برجی –

چکیده:

یک از نماتود های انگلی مهم در شتر دیپتالونمااونسی می باشد که در داخل سرخرگ ریوی و اسپرماتیک بیضه و عروق لنفاوی یافت میشود این انگل میکرو فیلر خود را وارد خون می کند . سیر تکاملی انگل غیر مستقیم است پشه ها خصوصا ائدس نقش میزبان را دارد . عفونت کم اغلب علائم درمانگاهی ندارد اما عفونت زیاد باعث لاغری تورم بیضه انوریسم در اسرماتیک کورد و ارترواسکلروزیز میشود .
به منظور بررسی تغییرات خونی در شتران الوده به انگل دیپتالونما اونسی نمونه خون از تعداد ۷۲ نفر شتر از کشتارگاه مشهد از تاریخ ۸۶/۸/۱ لغایت ۸۶/۱۰/۱ گرفته شد . جهت خون گیری از خون سیاهرگی هر نفر شتر جداگانه میزان ۵ سی سی خون در لوله ازمایش حاوی ماده ضد انعقاد ادتا گرفته شد . نمونه های خون سریعا به ازمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی اورده شد و از هر یک گسترش خونی تهیه شد . به منظور بررسی الودگی ازمایش نات انجام شد . میزان شیوع انگل ۲/۷ درصد ۲) مورد از ۷۲ مورد ) در ادامه جهت بررسی تغییرات خونی به ازمایشگاه کلینیکال پاتولوژی دانشکده ارسال شد .
نتایج ازمایش : هماتوکریت ۱۸: درصد هموگلوبین : ۶/۳ پروتیین تام ۷/۳: فیبرینوژن : ۲۰۰ گلبولهای سفید ۱۰۵۰۰: نوتروفیل ۲۷: درصد ائوزینوفیل ۱۳ درصد لنفوسیت ۵۶: درصد منو سیت ۴: درصد نتیجه گیری : با توجه به برخی مراجع در رنج طبیعی است .