سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی فلاح پور – استادیار گروه زمین شناسی ، دانشگاه پیام نور یزد
طاهره شرقی – دستیار علمی گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور یزد
محمدرضا کوثری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دا
محمد امین اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دا

چکیده:

در این تحقیق وقوع پدیده تغییر اقلیم در ایستگاه سینوپتیک شاهرود مورد بررسی قرار گرفت. از بین آمار و اطلاعات هواشناسی ثبت شده در این ایستگاه، ۵ پارامتر دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، رطوبت نسبی و بارش در یک دوره آماری حدود ۵۵ ساله انتخاب گردید تا روند کلی تغییرات اقلیمی در آن‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. از آنجا که پارامترهای بارش، دما و رطوبت نسبی پارامترهایی وابسته به همدیگر محسوب می‌شوند و تغییرات آنها تاثیر بسزایی بر نوع اقلیم دارد، می‌توان با بررسی تغییرات زمانی آنها و تاثیرشان بر یکدیگر، تغییرات اقلیمی را در منطقه مربوطه مورد بررسی قرار داد. بررسی معناداری روند داده‌ها با استفاده از روش آزمون معناداری شیب خط رگرسیون و آزمون کندال انجام شد. نتایج نشان داد، سری‌های زمانی سالانه دمای حداقل، حداکثر و میانگین و همچنین رطوبت نسبی در ایستگاه شاهرود دارای روند بوده است. این در حالی است هک در این ایستگاه، سری زمانی سالانه میانگین بارش روند بخصوصی را از خود نشان نمی‌دهند.