سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام خلیقی سیگارودی – استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگ
طیبه زینتی شعاع – دانشجوی کارشناس ی ارشد آبخیزداری دانشکده من ابع طبیعی دانشگاه تهران
گلاویژ فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به کوتاه بودن دوره بارندگی در ای ران، اهمی ت ذخی ره آب ی حوزه در تام ین آب پس از قطع بارندگی ها مسئله ای شایان توجه می باشد، از سویی بررسی شاخه نزول ی هیدر وگراف حوزه امکان مطالعه میزان ذخیره حوزه پس از قطع بارندگی را فراهم می آورد ، به طور ی که نقطه عطف در شاخه نزول ی هیدروگراف ، نشاندهنده پایان رواناب سطحی بوده و از آن پس آب ذخیره شده در حوزه به تدریج تخلیه می گردد . در مطالع ه حاضر به منظور بررسی تغییرات ذخا یر آب در حوزه لتیان از سر شاخه های رودخانه جاجرود ، از داده های دبی روزانه ایستگاه های هیدرومتری موجود در داخل حوزه که از طو ل دو ره آمار ی مناسب ) ۳۰ ساله ) برخوردار بودند استفاده گردید و بر ای هر سال هیدروگراف مربوطه ترسیم گردی د، سپس
طول دوره آماری به دوره های ۱۰ ساله تقسیم شد و برای هر ایستگاه ضرایب منحنی خشکیدگی در دوره های مختلف تعیین می گردد تا بتوان با مقا یسه تغییرات معادله خشکیدگی به تغییرات ذخا یر آب ی حوزه در دورههای یاد شده پی برد و در صورت امکان به میزان ذخیره آبی در دوره های بعدی دست یافت