سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد حامدی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی، بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیستشناس
حمید مقیمی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی، بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیستشناس
محمد صراف زاده – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس فنی، دانشگاه تهران
بابک کفاشی – گروه پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به تغییرات رئولوژی محیط کشت همزمان با رشد سریع ۷۳۸ Streptomyces clavuligerus DSMZ و تشکیل میسلیومها، در این مطالعه رابطه بین رشد اکتینومایست، تولید کلاولانیک اسید و پارامترهای رئولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است . داده های تجربی حاصل از مطالعه مایع فرمانتاسیون به خوبی با مدل پاورلا ق ابل توصیف بوده و پارامترهای بدست آمده از این مدل شامل ثابت غلظتConsistency index (K) و ثابت رفتار جریانFlow behavior index (n) با رشد سلولی ارتباط داشته و می توانند معیاری از رشد باکتری باشند .همچنین مشخص شد که پارامترهای رئولوژیک و تولید آنتی بیوتیک بشد ت تحت تاثیر مورفولوژی و بیوماس باکتری است. بهترین مورفولوژی سویه از نظر رئولوژیکی و تولید کلاولانیک اسید میسلیومهای پراکنده است.