سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یاوری پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهو
علی محمد آخوند علی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جهت بررسی تغییرات رطوبت با افزایش فشار در الگوهای رطوبتی ایجاد شده در خاکهای متوسط بافت (Silty-Loam) توسط لوله های تراوا ، یک سری از این نوع لوله ها به قطر داخلی ۱۳ میلیمتر و به طول ۳۰ سانتیمتر مورد استفاده و بصورت ۱۰ و ۱۲ ،۸ ،۶ ، عمودی در خاکهای کشاورزی مرکز تحقیقات فدک دزفول کار گذاشته شدند . سپس تحت فشارهای معادل ۴ مترآب واقع و الگوهای رطوبتی با استفاده از حفر ترانشه در امتداد نصب لوله مشاهده و نمونه های خاک جهت اندازه گیری رطوبت از نقاط مختلف، و در قالب یک شبکه منظم از مقاطع مذکور برداشت و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از تعیین درصد رطوبت نقاط مذکور خطوط هم رطوبت با استفاده از نرم افزار اکسل ترسیم گردید . نتایج حاصل از این داده ها بقرار زیر می باشد: ۱ – با افزایش فشار از ۴ به ۶ مترآب، روند افزایش حجم آب تراوش یافته از لوله تراوا بیشتر از بقیه فشارهای متوالی، می باشد. ۲- بوسیله نرم افزار SPSS، در روش آزمون LSD ، در فشارهای مختلف، در سطح اطمینان ۹۵ درصد ، مشخص گردید که تفاوت معنی داری بین میزان رطوبت وجود در شبکه رطوبتی برداشت شده و فشار کارکرد سیستم، وجود دارد، ولی آنچه مهم است افزایش منطقه رطوبتی اشباع، در اطراف کپسول تراوا می باشد. به گونه ای که با افزایش فشار سیستم، افزایش رطوبت اطراف کپسول تراوا تا حد FC وبالاتر از آن بسرعت صورت می گیرد.