سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه جاوید – کارشناسارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن صمدی خوشخو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تغییرات ریزساختار حین آلیاژسازی مکانیکی به منظور تولیدMoSi2در حضور مس، بررسی شد. مخلوط مواد اولیه حاویSiو Moبا نسبت استوکیومتری(MoSi2و ١٠ درصد اتمی مس بود و زمان آسیاکاری ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پراشپرتو ایکسنمونه هایی که ٦٠ و ٩٠ دقیقه آسیا شده بودند فقط پیکمواد اولیه را نشان داد. با افزایش زمان به ١٢٠ دقیقه فاز α-MoSi2 بوجود آمد. با افزایش زمان فاز شبه پایدار β-MoSi2 بوجود می آید. به طوریکه با ١٧ ساعت کارمکانیکی، آلیاژسازی تمام شده و تمامSi و Mo به فاز β-MoSi2 تبدیل می شوند.تصاویرSEM نشان داد که در حضور مس سیستم Mo-Si از حالت ترد‐ترد به حالت نرم‐ترد تغییر می کند و مس به عنوان تنها فاز نرم موجود در سیستم ذرات مولیبدن و سیلیسیم را در مراحل اولیه آلیاژسازی در برگرفته، ذرات را به هم می چسباند و محدوده وسیعی از اندازه ذرات را بوجود می آورد. آنالیزEDXنمونه ای که ١٢٠ دقیقه آسیا شده بود نشاندهنده وجود نسبتاستوکیومتری بینSi و Moدر برخی مناطق بود که موید بوجود آمدنMoSi2 است