سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین محمدی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی
سادات فیض نیا –

چکیده:

تحقیق حاضر در ده ایستگاه هیدرومتری و آبخیز آنها از زیر حوز ههای قره چای و قمرود و مزلقان از حوزه آبخیز دریاچه نمک که دارای آمار کافی از لحاظ دبی آب و رسوب بودند انجام گرفت. ده ایستگاه انتخاب شده عبارتند از: بهادربیگ، صالح آباد، سولان، یالفان، پل دو آب، خمین، سراب هنده، خمیگان، زهتران و رازین. آمار دبی جریان آب و رسوب ده ایستگاه از تماب اخذ شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تغییرات زمانی و مکانی رسوب آنها بررسی شد. میزان رسوبدهی ایستگا هها از بیشترین مقدار به کمترین میزان به شرح زیر است: رازین، خمین، سراب هنده،یالفان، صالح آباد، پل دوآب، بهادر بیک، زهتران، خمیگان و سولان. بیشترین ماههای رسوبدهی ده ایستگاه مورد بررسی مربوط به ماههای اردیبهشت، فروردین، آبان و بهمن و کمترین میزان رسوبدهی مربوط به ماههای شهریور و مرداد است.