سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا خدائی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( مرکز گلپایگان) و دانش
محمد جواد ضمیری – استاد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شیراز

چکیده:

آزمایش انجام شده جهت مطالعه تغییرات فصلی فعالیت تیروئید، غلظت تستوسترون و ویژگیهای سنی در دو نژاد دنبه دار ایرانی (قزل و مهربان ) طراحی شد . ۸ قوچ نژاد قزل و مهربان ( ۴ قوچ در هر
نژاد) به طو ر تصادفی از گله قوچهای پارور انتخاب شد . منی بوسیله واژن مصنوعی و نمونه خون از طریق ورید جگولار جمع آوری شد. خصوصیات منی، طول، عرض و محیط اسکروتوم و فاکتورهای خونی هر ۳ هفته یکبار سنجیده شد . زمان نمونه برداری به طور معنی داری بر حجم منی، غلظت اسپرم، درصد اس پرم زنده، درصد اسپرم نرمال، تعداد کل اسپرم pH منی، غلظت لاکتات دهیدروژناز (LDH) ، محیط بیضه و عرض آن، سطوح تستوسترون، کلسترول، تری آید و تایرونین ( T3) ، تترا -آیدوتایرونین ( T4) ، شاخص تیروکسین آزاد ( FT4I) و TSH اثر معنی دار داشت (P<0.05) طول بیضه از ز مان نمونه برداری اثر نپذیرفت (P<0.05) اثر نژاد بر غلظت سرمی هورمونهای اندازه گیری شده و کلسترول معنی دار نبود . حجم منی، درصد اسپرم نرمال تعداد کل اسپرم نرمال در نژاد مهربان بطور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). در حالیکه محیط اسکروتوم، طول و عرض اسکروتوم در نژاد قزل بیشتر بود . اثر متقابل نژاد و زمان نمونه برداری برای تیروکسین، FT4I غلظت اسپرم، و کل اسپرم شمارش شده معنی دار بود . بالاترین مقدار ، FT4I ، T4 ، TSH تستوسترون تعداد کل اسپرم، درصد اسپرم نرمال، درصد اسپرم زنده، غلظت اسپرم، حجم منی و محیط بیضه در ابتد ای تابستان تا زمستان و کمترین میزان موارد نامبرده در پایان بهار و اوایل تابستان مشاهده شد . در هر دو نژاد همبستگی منفی و بالایی ( ۰٫۸ – تا۰٫۷ – = r ) میان سطح LDH موجود در منی با درصد اسپرم زنده، درصد اسپرم نرمال و تعداد کل اسپرم مشاهده شد (۰/۰۱ >P) با استف اده از نتایج فوق بعید به نظر می رسد، تغییرات در کیفیت منی در شرایط جفت گیری طبیعی بر باروری تأثیر بگذارد.