سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب دانشگاه ش
منوچهر فتحی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا آبن جلال – استادیار دانشکده مهندسی آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم جریان در بررسی رفتار هیدرولیکی سازه های آبی، خصوصاً در سرریز سدها، سرعت جریان میباشد. ازجمله نیازهای یک طراح، اطلاع از نحوه تغییرات سرعت جریان در طول تندآب و محاسبه سرعت در پای سرریزها می باشد. براین اساس عدد فرود محاسبه شده و گزینه برتر جهت سازه استهلاک کننده ی انرژی مخر سیلآبهای خروجی انتخآب می گردد. از آنجا که جریان در قسمتی از روی سرریز به صورت متغیر تدریجی بوده و از طرفی افت انرژی های مختلف دیگر نیز در جریان تاثیر می گذارد، محاسبه مقدار سرعت حتی اگر فرضیات درستی در نظر گرفته شده باشد نیز مشکل و از پیچیدگی خاصی برخوردار است به کمک مدلهای فیزیکی می توان شرایط هندسی پیچیده را به همراه شرایط ورودی بالادست به صورت ۳ بعدی و بادقت قآبل قبولی شبیه سازی کرد و با برقراری جریانهای عبوری سرعت جریان را اندازه گیری کرد و با رآبطه های عدد ی و تئوری مورد مقایسه قرار داد. در این تحقیق مدل سرریز سد مخزنی بالارود که از نوع اوجی دریچه دار با تندآب و پرتآب کننده ی جامی است با استفاده از مصالح پلکسی گلاس در مقیاس ۱:۱۱۰ ساخته و در فلوم آزمایشگاه مدلهای هیدرولیکی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز نصب گردید. با برقراری دبی های مختلف سرعت توسط میکرومولینه در دو محور وسط و طرفین جریان در طول سرریز با رآبطه ارائه شده توسط برادلی و پیترکا(Bradley &_Peterka) مورد مقایسه قرار گرفت.