سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کمائی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید تائبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم جریان در بررسی رفتار هیدرولیکی سازه های آبی، خصوصاً در سرریز سدها، سرعت جریان می باشد. از جمله نیازهای طراح، اطلاع از نحوه تغییرات سرعت جریان در طول تنداب و محاسبه سرعت در پای سرریزها می باشد. بر این اساس عدد فرود محاسبه شده و گزینه برتر جهت سازه استهلاک کننده انرژی مخرب سیلاب های خروجی انتخاب می گردد. در این تحقیق از مدل سرریز سد نمرود در مقیاس ۱:۴۰ استفاده گردید. با برقراری دبی های متفاوت، سرعت جریان توسط لوله پیتو در طول سرریز و تنداب اندازه گیری گردید. از مقایسه نتیجه گردید که در شیب قسمت اول تنداب متوسط سرعت اندازه گیری شده با سرعت متوسط محاسبه شده از رابطه پیوستگی مطابقت داشته و در شیب قسمت دوم تنداب سرعت محاسبه شده و اندازه گیری شده اختلاف دارند و در پای سرریز سرعت اندازه گیری شده با سرعت محاسبه شده از رابطه برادلی و پیترکا مطابقت خوبی داشته و می تواند در طراحی های استفاده گردد.