سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ترابی پوده – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دانستن سرعت پیشانی جریان غلیظ درمخازن سدها و دریاها بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از پارامترهای بسیار موثر در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ ، تغییرات مقطع رودخانه در مخازن سدها می باشد. لذا درمقاله حاضر تاثیر تغییرات دبی جریان غلیظ، شیب کف و زاویه واگرایی روی سرعت پیشانی جریان توسط مدل فیزیکی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. آزمایشات دریک فلوم با طول ۶ متر، عرض ۷۲/۵ سانتی متر و ارتفاع ۶۰ سانتی متر در شیب ها و دبی های مختلف و در ۳ زاویه واگرایی ۸، ۱۲/۵ و ۲۶ درجه انجام شد. سرعت پیشانی جریان و دبی جریان غلیظ به شکل بدون بعد تعیین و مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیریهای انجام شده نشن داد که سرعت پیشانی جریان غلیظ برای دبی در واحد عرض یکسان در مقطع واگرا نسبت به مقطع ثابت دارای مقادیر بیشتری بوده و با افزایش شیب سرعت پیشانی جریان غلیظ افزایش می یابد. همچنین اندازه گیریها نشان دادکه سرعت پیشانی جریان غلیظ با تغییرات زاویه واگرایی بین ۸ تا ۲۶ درجه تغییرات کمی می باشد.