سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پویا اسدی فر – کارشناس ارشد رسوب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
توران علیزاده – کارشناس ارشد رسو بشناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

چکیده:

مطالعه کنونی به بررسی ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در چاه شماره ۴ میدان نفتی منصوری م یپردازد. بر اساس نتایج پتروگرافی بدست آمده از ۲۱۳ مقطع نازک از نمون ههای مغزه و خرده های حفاری، تعداد ۹ ریزرخساره مربوط به چهار زیر محیط رمپ داخلی، رمپ میانی، رمپ خارجی و بخ شهای عمیق حوضه تعیین و مشخص گردید. بررسی تغییرات ژرفای نسبی سطح آب دریا و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام منجر به شناسایی ۳ سکانس رسوبی از نوع سکانس درجه سوم شده است. سکانس اول دارای سن کنیاسین،سکانس دوم معادل آشکو بهای کنیاسین – سانتونین و سکانس سوم سنی معادل سانتونین را دارا می باشد. سکان سهای تشکیل دهنده سازند ایلام از دسته رخساره های TST و HST تشکیل شد هاند که به سمت سازند گورپی عمیق شدگی حوضه را نشان می دهند. مرز پایینی سکانس اول، دارای ناپیوستگی از نوع SB1 باسازندسروک داشته که دارای شواهدی دال بر خروج طولانی مدت از آب می باشد. مابقی مرزهای سکانسی از نوع ناپیوستگی SB2 میباشد و در نهایت سکان سهای بدست آمده از سازند ایلام با صفحه عربی مقایسه شده است. این سه سکانس معادل K160 وK150که تقریبا مطابق با بخش قاعد های ap8 از صفحه عربی و سوپر سکانس ZuniII از نمودار سکانس جهانی میباشند.