سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سرکهکی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی رامهرمز
حیدرعلی کشکولی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
عبدالرحمن کوتی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

شبکه آبیاری و زهک شی فجر سلطان آباد رامهرمز به مساحت ۳۰۰۰ هکتار در ۳۰ کیلومتری جاده رامهرمز- بهبهان واقع است اجرای شبکه اصلی این طرح از سال ۶۵ آغاز و تا سال ۷۲ ادامه داشت به علت عدم توسعه همزمان شبک ههای اصلی و فرعی این طرح مشکلاتی از جمله افزایش شوری خاک، بالا آمدن سطح ایستابی، کاهش عملکرد محصولات زراعی را به همراه داشته است آب مورد نیاز اراضی این شبکه از محل رودخانه ابوالفارس و حدود ۳ متر مکعب آن از ادامه کانال jmc. شبکه جایزان تامین می گردد. در این تحقیق به بررسی علل مشکلات ایجاد شده در شبکه پرداخته شده اس ت برای رسیدن به اهداف مورد نظر دو مزرعه مورد مطالعه و شاهد که مزرعه اول داخل شبکه و دومی خارج از شبکه می باشد انتخاب و سپس نتایج آزمایشات خاک شناسی و زهکشی حاصله مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور نیل به وضعیت شوری خاک قبل از اجرای طرح در اراضی مورد مطالعه از مطالعات خاک شناسی نیمه تفضیلی ۱۳۶۱ ) استفاده گردید. سپس با وضعیت شوری خاک اراضی پس از گذشت ۱۲ سال از اجرای طرح با – موسسه تحقیقات آب و خاک ( ۶۷ ۳۰ ) مقایسه گردید. همزمان جهت مطالعه خاک شناسی ازاضی شاهد نیز همین عملیات -۶۰) ،(۰- تهیه نمون ه های خاک از اعماق ( ۳۰ تکرار گردید ، سپس تغییرات شوری خاک در اراضی شاهد و مورد مطالعه بعد از گذشت ۱۲ سال با هم مقایسه گردید و مشاهده شد شوری خاک در اراضی مورد مطالعه در اثر آبیاری بی رویه به شدت افزایش یافته است. به منظور ثبت وضعیت و بالا آمدن سطح ایستابی اراضی از تعداد ۶ عدد چاهک مشاهده ای که در اراضی مورد مطالعه و ۳ عدد دیگر که در اراضی شاهد تجهیز شده بودند استفاده گردید در نتیجه صعود آب تحت الارض در اراضی مورد مطالعه ملاحظه گردیده که به صورت نمودارهایی نشان داده شده است . سومین
فاکتوری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت میزان عملکرد محصولات می باشد. به همین منظور عملکرد فعلی محصول با عملکردی که مشاور قبل از اجرای طرح پیش بینی کرد ه بود مقایسه و در نتیجه کاهش عملکرد مشاهده میگردید.