سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا دینی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS از دانشگاه تربیت مدرس
پرویز ضیائیان فیروزآبادی – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
منوچهر فرج زاده اصل – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق از داده های TERRA-MODIS , NOAA-AVHRR و به کارگیری دو روش قرار دادن آستانه در داده های AVHRR و MODIS به منظور شناسایی سطوح برف گیر ارتفاعات البرز مرکزی استفاده شده است. اساس تکنیکهای تفکیک ابر و برف، اختلاف انعکاس آنها در محدوده طول موجهای مرئی و مادون قرمز انعکاسی می باشد. در الگوریتم برف سنجی MODIS، با تعریف شاخص NDSI ، جداسازی برف انجام شد اما با توجه به عدم توانایی این شاخص درجداسازی برف از سایر منابع رطوبتی، با تعریف حدوده آستانه برای باندهای ۱و۲و۴و۶ این مسئله حل می گردد. در الگوریتم برف سنجی توسط داده های NOAA نیز از آستانه گذار در انعکاس باندهای ۳،۱ و محاسبه Radiance و دمای درخشندگی باندهای حرارتی استفاده می شود. با استفاده از داده های AVHRR درتاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۳ مساحت برفگیر ۵۳۰۳ کیلومتر مربع و با استفاده از داده های MODIS در تاریخ ۱۳/۱/۱۳۸۲، مساحت سطوح برف گیر البرز مرکزی با پوش کامل، ناقص و پوشش ابر به ترتیب ۹۹۴ و ۲۵۷۰ و ۲۵۰۵ کیلومتر مربع محاسبه گردید.در پایان نیز با استفاده از همبستگی میان عناصر اقلیمی دمای ۹/۲ درجه سانتیگراد به عنوان آستانه ریزش برف و ارتفاع متناظر صفر درجه به عنوان خطماندگاری برف محاسبه گردید.