سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زهره میرسالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست گروه علوم محیط زیست پردیس علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه ازاداسلامی اهواز ایران
بهروز بهروزی راد – استادیار عضو هیئت علمی گروه علوم محیط زیست دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه ازاداسلامی واحداهواز
اعظم السادات حسینی الهاشمی – استادیار عضو هیئت علمی گروه علوم محیط زیست دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه ازاداسلامی واحداهواز

چکیده:
این پژوهش در پاییز ۱۳۹۳ جهت بررسی شاخص های تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگر در چهار ایستگاه انجام شده است.رودخانه گرگر یکی انشعابات رودخانه کارون در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است .نمونه برداری جهت شناسایی و تعیین شاخص های تنوع گونه ای ماهیان رودخانه گرگر به صورت یک بار در فصل پاییز وبا استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تورهای سنگی انجام شد. نمونه ها به کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند .نتایج حاصل از بررسی ۸۶ قطعه ماهی صید شده نشان داد که در این رودخانه ۱۱ گونه ماهی متعلق به سه خانواده کپورماهیان Cyprinida وکفال ماهیان Mugilidae و گربه ماهیان Siluridae حضور داشتند که بیشترین فراوانی گونه ای مربوط به گونه بوتک دهان کوچک Cyprinion kai از خانواده کپورماهیان با فراوانی ۱۱ گونه در ایستگاه شماره ۴بود. و کمترین فراوانی گونه ای ۱۰ مربوط به ایستگاه شماره ۱ میباشد. بیشترین میزان شاخص تنوعگونه ای شانون-ونیردرفصل پاییز ۰۱۱/۲ مربوط به ایستگاه شماره ۱بود که می تواندنشان دهنده شرایط متعادل درمحیط باشد. ایستگاه شماره ۱ در پاییز بیشترین میزان شاخص غنای گونه ای مارگالف( ۳) را به خود اختصاص داده بود. بیشترین میزان یکنواختی شاخص گونه ای سیمپسون ۸۶۵/۰ مربوط به ایستگاه شماره ۳ بود