سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا سکوتی اسکوئی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمد حسین مهدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

در حال حاضر، در مناطقی از کشور سیستم های پخش سیلاب به عنوان پروژه آبخوانداری در دست اجرا و یا بهره برداری می باشد. در این پروژه ها، ورود حجم زیادی از سیلاب محتوای املاح و بار معلق فراوان منشاء متفاوت از یک جهت با برجا گذاردن رسوبات فراوان و از جهت دیگر با نفوذ مواد محلول و ریزدانه، به مرور زمان سبب تغییراتی در بعضی از خواص فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله شوری و سدیمی می شود. با توجه به برآیند نتایج حاصل از پروژه های پخش سیلاب در نقاط مختلف، ضرورت دارد میزان این تغییرات و روند آن در طول زمان بررسی گردد و با استفاده از نتایج بررسی های به عمل آمده روش مناسبی در راستای افزایش بهره وری این طر حها ارائه شود. در این تحقیق اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات شوری و سدیمی خاک در عرصه های پخش سیلاب بر آبخوان پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی و در مقایسه با مناطق شاهد طی پنج سال مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. برای این کار در حد فاصل نهرهای گسترش سیلاب، ۳ نوار اول که سیل گیری شده اند، به تعداد ۶ نمونه در هر نوار و از سه عمق ۲۰-۰ ، ۴۰- ۲۰ ، ۶۰ – ۴۰ سانت یمتری خاک به همراه لایه رسوب وزمین شاهد نمونه برداری شده و شوری و سدیمی خاک اندازه گیری شدند. برای مقایسه میانگین ها، از آنجائیکه داده ها دارای توزیع نرمال نبودند از آزمون های ناپارامتری استفاده شد. نتایج تحقیق به ایجاد تغییرات معنیدار در نسبت جذب سطحی سدیم و شوری خاک در نوارهای پخش رسیده بطوریکه منجر به افزایش این عوامل شده است.