سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید قلمباز – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
سعید برومندنسب – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهوا
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهوا

چکیده:

دربیشترشهرهای بزرگ دنیا،قسمت اعظم منابع آب شیرین به تأمین نیازهای شرب ، بهداشت و صنعت اختصاص داده می شود . این امر باعث کمبود شدید آب جهت آبیاری اراضی کشاورزی شده است . در چنین شرایطی استفاده از پساب برای مقاصد مختلف و بخصوص کشاورزی به عنوان راه حلی مؤثر مورد توجه  متخصصین و مهندسین علوم آب قرار گرفته است . در این پژوهش، اثر پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان برروی شوری و PH خا ک در عمق های مختلف ودر نتیجه تداوم آبیاری بررسی شده است . تحقیق حاضردر ۶ کرت هم اندازه به ابعاد ۲/۵×۲/۵ متر، در زمین مجاور شرکت فولاد خوزستان و در شرایط بدون کشت گیاه اجراگردید . تیمارهای آبی عبارت بودند از پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان و آب رودخانه کارون که در قالب طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید . . بافت خاک محل اجرای طرح از نوع لومی ولوم رسی بوده است . شوری و PH خاک در ابتدای پژ وهش وپ س از ۱۸۰ روز آبیاری با تیمارهای آبی ، در سه عمق ۰-۱۵ ، ۱۵-۳۰ و ۳۰-۴۵ سانتیمتری خاک اندازه گیری و محاسبه شد . تجزیه و تحلیل نتایج حاصله نشان داد که پساب مجتمع فولادخوزستان نسبت به آب رودخانه کارون باعث افزایش معنی دار شوری وکاهش PH خاک گردیده است . همچنین مشخص شد که در عمق های پایینتر خاک ، اثر پساب بر روی شوری و PH خاک کاهش یافته است .