سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ابوالقاسمی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علی سلیمی خورشیدی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در کار حاضر تغ ییرات ضر یب انتقال جرم صعود قطره نسبت به زمان صعود در یک ستون استخراج پاشش ی بررس ی شده است. از دو س یستم ش یمیایی مختلف برا ی انجام آزما یشات استفاده شده است. توزیع کننده ها از نوع مجموعه نازل ها(set of nozzles) با قطرهای متفاوت می باشند. ضریب انتقال جرم صعود قطره در طول ستون اندازه گیری شد . نتا یجحاکی از آن است که ضر یب انتقال جرم بسته به غالب بودن یکی از دو عامل ن یروی محرکة انتقال جرم و چرخش ها ی درونی قطرات بر د یگری، با افزا یش زمان صعود به ترت یب م ی تواند کاهش یا افزایش یابد و این خود به نوعی تابع اندازه قطرات ا ست. به طوری که برای قطرات کوچکتر عامل نیروی محرکه غالب بوده و مقدار ضریب انتقال جرم در طول ستون کاهش م ی یابد، در حال ی که برا ی قطرات با قطر بیشتر از ۲ میلی متر عامل چرخش ها ی درون ی غالب بوده و ضر یب انتقال جرم با زمان صعود نسبت مستقیم پیدا می کند.