سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید ملاحسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
محسن سیلسپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

یکی از خصوصیات خطرناک در مسئله فرسایش و توان تولید مشکل تشخیص اثرات فرسایش می باشد کاهش توان تولید توسط فرسایش چندان کند است که تشخیص آن تا از دست رفتن کامل زمین و خارج شدن ازحیزاستفاده کشاورزی امکان پذیرنیست مضافااینکه فن آوری پیشرفته کاهش توان تولیدراازانظارپنهان می دارداماسوالی که مطرح است اینکه تاکی این نهادهای تکنولوژیک نظیرکودشیمیایی ، ارقام اصلاح شده ، کاربردسیستمهای پیشرفته کشت وکاروغیره کاهش تولیدناشی ازفرسایش راجبران می کنند . ˜˜˜ بطورمتوسط ۱/۳ خاک حاصلخیزلایه سطحی درآمریکادرطی ۲۰۰ سال اخیرفرسایش یافته وعلی رغم این کاهش، تولیدمحصولات درطی این دوقرن به علت پیشرفت فن آوری افزایش چشمگیرداشته است ولی این مسلم است که فرسایش سبب هدررفت توان تولیدی خواهدشد [۳] نتایج مطالعات ۴۰ الی ۵۰ سال پیش خصوصیات شیمیایی ونیازهای کودی ( به علت نبودوعدم استفاده ازکود ) رامانع اصلی کاهش تولید می دانست ولی تحقیقات حاضرخصوصیات فیزیکی وبیولوژیکی خاک راموانع اصلی درتولیدحداکثرمحصول درخاکهای فرسایش یافته می داند . ˜˜ بر اساس سه پارامترظرفیت آب قابل استفاده ( ارتباط بین آب وهوا ) ، وزن مخصوص ظاهری ( وضعیت تراکم خاک ) واسید یته ( پتانسیل حاصلخیزی خاک ) ،مدل نهایی توان تولیدی که هم اکنون درآمریکا وسایرکشورها ترویج یافته معرفی شدهاست