سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام مرتضی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
بهروز فوقی – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجایی که شرایط اقلیمی محل رشد گیاهان دارویی نقش مهمی بر تولید گیاهان دارویی دارد ، لذا هدف از انجام این تحقیق ، بررسی تغییرات عملکرد اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب در تاریخ و تراکم های کشت مختلف درشرایط آب و هوایی پاکدشت بود . این تحقیق در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ به صورت آزمایش اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹تیمار و ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت . در این آزمایش، فاکتور اصلی، زمان کاشت در سه سطح ( ۲۰ مرداد، ۱۰ شهریور، ۳۰ شهریور) و فاکتور فرعی، تراکم کاشت در سه سطح ( ۴۰۰۰۰، ۸۰۰۰۰، ۱۲۰۰۰۰ بوته در هکتار) مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اختلاف معنیداری بین تاریخ و تراکم های مختلف کاشت در عملکرد ریشه خشک در بوته، عملکرد ریشه خشک در هکتار، درصد اسانس و عملکرد اسانس در هکتار وجود داشت. بهترین تاریخ کاشت، تاریخ ۳۰ شهریور و مناسب ترین تراکم کاشت، تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار بود.