سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل دباغ محمدی نسب – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
الناز ابراهیمی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
بهرام میر شکاری – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر عرض نوار کشت و نوع گونه مجاور در کشت مخلوط نواری بر روی تغییرعملکرد ذرت، سویا و همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و هفت تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز در سال زراعی ۱۳۸۵ اجرا شد .عامل اول شامل دو آرایش فضایی به صورت ذرت –سویا –همیشه بهار –سویا (آرایش اول ) و سویا – همیشه بهار – ذرت (آرایش دوم ) بود. فاکتور دوم نیز شامل دو سطح از عرض نوار های کاشت به صورت ۲-۳-۳ و ۳-۶-۶ به ترتیب برای ذرت – سویا –همیشه بهار بود. بیشترین افزایش عملکرد ذرت در مخلوط نوع اول به میزان ۴۹ درصد نسبت به کشت خالص بود . عملکرد سویا در مخلوط نوع چهارم ۶ درصد افزایش عملکرد و در مخلوط نوع سوم ۲۰ درصد کاهش عملکرد نسبت به کشت خالص نشان داد. همیشه بهار در ترکیب مخلوط نوع اول بیشترین افزایش عملکرد گلبرگ به میزان ۲۷۲ درصد را داشت و کمترین افزایش نیز به مخلوط نوع دوم به میزان ۹۸ % مربوط بود.