سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید بهرامیان – دانشگاه تهران-دانشکده فنی– بخش مهندسی شیمی
سیدجابر صفدری – سازمان انرژی اتمی-آزمایشگاههای جابربن حیان
حسین بهمنیار – دانشگاه تهران- دانشکده فنی- بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در مدلسازی استخراج کننده های ضربه ای سینی دار محاسبه ضرایب انتقال جرم یکی از مراحل تعیین کننده و مهم می باشد. در این تحقیق ضرایب انقال جرم پیشنهادی توسط محققان مختلف برای فاز پراکنده و پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا با استفاده از معادلات ضریب انتقال جرم نیومن، کرونیگ-برینک و هندلس-بارون به مدلسازی یک ستون ضربه ای سینی دار پرداخته شده است. مقایسه مقادیر غلظت پیش بینی شده توسط مدل با داده های تجربی برای دو سیستم شیمیایی مختلف نشان می دهد: ۱-مقادیر غلظتهای پیش بینی شده توسط مدل با استفاده از معادله نیومن از مقادیر واقعی آنها بیشتر است. ۲-مقادیر غلظتهای پیش بینی شده توسط مدل با استفاده از معادله کرونیگ-برینک از مقادیر واقعی آنها بیشتر است. ۳-مقادیر غلظتهای پیش بینی شده توسط مدل با استفاده از معادله هندلس-بارون از مقادیر واقعی آنها کمتر است. ۴-مقادیر غلظتهای پیش بینی شده مدل با استفاده از معادله نیومن بیشتر از مقادیر پیش بینی شده با استفاده از معادله کرونیگ- برینک و مقادیر پیش بینی شده با استفاده از معادله کرونیگ-برینک بیشتر از مقادیر مربوط به معادله هندلس- بارون می باشد. ۵- بخش اعظم انتقال جرم در بخش ابتدایی ستون است