سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیدرضا صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

پسته رقم بادامی Pistacia vera var.Badami به دلیل برخی خصوصیات مطلوب یکی از اصل یترین پایه ه ای پسته در باغات ایران است. در پژوهش انجام شده در باغات پسته دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، روند تغییرات غلظت عناصر پر مصرف گیاهی شامل ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد و کلسیم در اثر آبیاری با غلظت های ۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد فاضلاب مورد بررسی، نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . در این تحقیق از ابتدای کشت بذور پسته بادامی، آبیاری دانهال ها با غلظت های ذکر شده از پساب، در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت . هفت ماه پس از کشت بذر و ایجاد نهال های بذری و قبل از شروع دوره خ واب زمستانه، ریش ه های نهال های مذکور برداشت و مقادیر عناصر غذایی مذکور در آنها اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش درصد غلظت پساب بکار رفته برای آبیاری، مقدار عناصر غذایی پر مصرف مذکور در ریشه های نهال های بذری پسته بادامی ایران افزایش می یابد