سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهران الهامی فرد – کارشناس ارشد خاکشناسی مرکز تحقیقات نیشکر
سیروس جعفری – رییس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات نیشکر
مریم گرجی زاده – کارشناس ارشد شیمی مرکز تحقیقات نیشکر
نظام الدین بنی عباسی – مدیر مرکز تحقیقات نیشکر، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

چکیده:

این آزمایش با هدف تعیین تغییرات مقدار نیترات موجود در آب آبیاری و ز هآبها در طول دوره رشد نیشکر انجام ١٠ میلی گرم در / پذیرفت. نتایج نشان داد که در پنج ماه اول سال ١٣٨٣ کمترین مقدار نیترات اندازه گیری شده ٦ ٣٦ در اواسط خرداد در آب آبیاری بود. به ازاء آب آبیاری مصرفی مقدار / لیتر در اوایل اردیبهشت و بیشترین مقدار ٦ ٧٦ کیلوگرم ازت خالص در هکتار بود. مقدار نیتراتی که در / نیترات اضافه شده به هر هکتار حدود ٣٣٧ کیلوگرم یا ١ ١٠ کیلوگرم ازت خالص بود. با احتساب / ٤٥ کیلوگرم نیترات یا ٢ / این مدت از هر هکتار خارج شده است در حدود ١
٦٥ کیلوگرم ازت خالص در هکتار بود. / میزان ورودی آن توسط آبیاری، میزان جذب شده توسط خاک و گیاه ٩ نیترات خارج شده از زه آب مزارع طی دوره کوددهی مزارع نیشکر یعنی در طول مدت نیمه دوم اردیبهشت تا اواخر تیر حدود ٣% کل میزان کود داده شده بود که رقم نسبتا کمی میباشد لذا زراعت نیشکر در جنوب اهواز سبب کاهش میزان نیترات کل موجود در محیط زیست شده و خود مصرف کننده نیترات میباشد.