سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو فرمنش – استادیار دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بیش از ۵۰ درصد از قطعات تیتانی ومی صنایع هوا فضا و صنایع دفاعی از جنس آلیاژ Ti-6Al-4V می باشد . در این تحقیق با انجام یک سری آزمایش ها دیلاتومتری دما های بحرانی انجام استحاله در این آلیـاژ مـورد بررسـی قـرار گرفت . با انجام سیکل های متفاوت گرم کردن، زمان دادن و سرد کردن تـ أثیر ایـن متغیـر هـا روی دمـای اسـتحاله مورد مطالعه قرار گرفت . در هنگام سرد کردن و در دما های کمتر از دمای استحاله، تبدیل ساختار تـک فـازی بـه دو فازی در دمای ثابت تا ده دقیقه مشا هده نشد . با توجه بـه سرعت سـردکردن گـستره وسـیعی از ریـز سـا ختـار نفوذی لایه لایه ای تا ریز سا ختار غیرنفوذی مارتنزیتی مشاهده شد . دمای شـروع اسـتحاله غیـر نفـوذی مـارتنزیتی تعیین شد. با انجام آزمایش هـای CCC) Continuous, Cooling, Compression) تـثیر اعمـال فـشار گـرم روی تغییر دمای استحاله م ورد بررسی قرار گرفت . با اعمال فشار ، استحاله در دمای بالاتر و بـا آهنـگ سـریعتری انجـام می شد .