سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا یقطین – دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، عضوباشگاه پزوهش
ابراهیم جعفری –
کریم زنگیلی –

چکیده:

زمانی که نیازهای بدن دام و انسان برای متابولیسم انرژی از طریق غذا فراهم نگردد حیوان از اندوخته های خود استفاده کرده و در صورت تداوم، باعث آ سیب های جبران ناپذیر به بدن دام یا انسان میگردد . کلسیم، گلوکز، تری گلیسرید،آمیلاز و لیپاز از فاکتورهای مهم متابولیک می باشد که در بیماری ها و موارد سوء تغذیه دستخوش تغییر می شود . با توجه به اهمیت این فاکتورها، در این تحقیق به بررسی تغییرات آنها در شرایط فقر غذایی پرداختند . بدین منظور تعداد ۲۴ موش صحرایی ماده نژاد ویستار بامیانگین وزنی ۲۱۵ -۲۵ گرم انتخاب وبه صورت مساوی به دو گروه کنترل ( بدون فقرغذایی ) وگروه آزمایش ( فقرغذایی ) با جیره نصف مصرف روزانه مورد نیازتقسیم گردید . پس از ۱۸ روز نگهداری دراین شرایط، خونگیری از بطن راست انجام شد و کلسیم ، گلوکز،تری گلیسرید،آمیلاز، لیپاز ارزیابی گردید . در بررسی آماری نتایج حاصل در گلوکز، لیپاز،کلسیم هیچگونه اختلاف آماری معنی داری بین گروه ها وجود ندارد . ) (۰,۰۵ P> و در آمیلاز و تری گلیسرید اختلاف آماری بین گروه ها معنی دار بود .