سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیت الله محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری – دانشگاه مازندران
مینا حمیدی فر – کارشناس ارشد محیط زیست
نعمت الله خراسانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی تهران

چکیده:

حوزه ابخیز کرخه که با بیش از ۵ میلیون هکتار وسعت، انواع بیومها و اکوسیستمهای کشور اعم از کوهستانی ، دره ای، تالابی، دریاچه ای، رودخانه ای و مانند اینها را در بر گرفته است. اما درچند دهه اخیر، روند به تخریب این نواحی ادامه حیات را برای محیطهای طبیعی،اجتماعی و انسان ساخت پیرامون حوزه مشکل ساخته است. استفاده نادرست از اراضی و افزایش فرسایش خاک و خشکسالی به عنوان مهمترین عوامل مخرب در سطح حوزه، بر تمامی بخشهای محیط زیست منطقه ای جمله کاهش تنوع گونه ای در جوامع گیاهی و جانوری، کاهش حجم و کیفیت منابع آب حوزه ، افزایش وقوع سیلابهای ویرانگر و غیره تاثیر بنیادی نهاده است. در این تحقیق سعی شد تغییرات فرسایش حوزه ابخیز کرخه در دوره زمانی ۱۹۸۸ و ۲۰۰۲ در پنج زیر حوزه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست بررسی شودو تاثیر این کاربریهارا بر روی کیفیت فیزیکوشیمیایی آب کرخه اعم از کاتیونها، انیونها، اسیدیته و شوری مورد ارزیابی قرار گیرد و به صورت کمی نشان داده شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تفاوت فاحشی در فرسایش منطقه در طی ۱۴ سسال دیده نشد، اما در بررسی کیفیت آب، تنزل کیفیت آن در این دوره به خصوص تغیرات انیونها و کاتیونهای رودخانه کرخه کاملا مشهد بود.