سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا طباطبائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

تحقیق انجام شده به بررسی روند فرسایش خندقی در اراضی جنوب شرقی شهرستان شوشتر که قسمتی از حوزه شهید مدرس، واقع در استان خوزستان است می پردازد. تاثیرپذیری عوامل اقلیمی، زمین شناختی، خاک و دخالتهای انسانی از یکدیگر، موجب بروز فرسایش شدید خندقی در منطقه شده است.بنحویکه این پدیده نقش مهمی در تخریب و هدر رفت خاک و همچنین بیابانی شدن اراضی داشته است. در تحقیق انجام شده به کمک پردازش داده های ماهواره ای لندست TM سال ۱۳۷۰، تفسیر استریسکوپی عکسهای هوائی به مقیاس ۲۰/۰۰۰: ۱ سال ۱۳۴۳ و سایر داده هایمرجع زمینی منطقه وهمچنین با استفاده از تکنیک های موجود در GIS ، اراضی تخریب شده منطقه شناسایی و نحوه گسترش آنها مورد بررسی قرار گرفته است. جهت استفاده از عکس های هوائی، ابتدا به کمک تفسیر استریسکوپی، محدوده های فرسایش خندقی منطقه تعیین و سپس بر روی کاغذ منعکس گردید. این اطلاعات سپس مورد اسکن قرار گرفته و پس از زئورفرنس نمودن و انجام سایر تصحیحات، جهت مقایسه با تصاویر ماهواره ای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در سال ۱۳۷۰ حدود ۴۶ تا ۵۰ درصد اراضی منطقه تخریب گردیده و مقایسه زمانی (در یک دوره زمانی ۲۷ ساله) تصاویر ماهواره ای با عکس های هوائی (سال ۱۳۴۳) روشن می سازد که روند تخریب اراضی حدود ۱۵/۶ درصد رشد دداشته، بنحوی که سالانه بطور متوسط ۴۵ هکتار از اراضی منطقه تحت فرسایش و تخریب قرار گرفته اند.