سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
فرزانه صدیقی – کارشناس ارشد جنگلداری
محمدعلی داداشی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

در سالهای اخیر نوار ساحلی دریای خزر در محدوده استان گیلان بویژه مصب رودخانه های بزرگ نظیر دلتای سفید رود، در اثر عوامل محیطی قاره ای و دریایی تغییرات بسیار چشمگیری داشته است. تغییر در موقعیت این سواحل موجب وارد آمدن خسارات فراوان و جبران ناپذیری شده است. تغییرات دبی آبهای ورودی از خشکی، میزان متفاوت آورد رسوب ازخشکی و ماهیت جابجا شونده و فرسایش پذیری رسوبات ساحلی از جمله عوامل قاره ای و تغییرات تراز آبی دریا، الگوی جریانها و امواج دریای خزر در گیلان به شمار می روند. در این تحقیق سعی خواهد شد دامنه اثر هر یک از عوامل غالب در نقاط مختلف سواحل گیلان تعیین شود. از طرفی با استفاده از اطلاعات عکسهای هوایی دو دوره ۱۳۴۶ و ۱۳۷۳ در مقیاس۱/۲۰۰۰۰ و نرم افزارهای Ilwis و photoshop میزان و نرخ فرسایش و رسوبگذاری برآورد گردید. در این تحقیق از سایر نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی با مقیاس ۱/۲۰۰۰۰ و ۱/۵۰۰۰۰ وهمچنین پیمایش های میدانی جهت تکمیل اطلاعاتاستفاده شده است. واحدهای رسوبی که تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفته است واحدهایی هستند که در بخش چینه شناسی بعنوان واحد کواترنر معرفی شده اند. این واحدها به تفکیک محیط رسوبی که در آن واقع شده اند عبارتند از Qm, Qt2, Qt مربوط به محیط خشکی، واحدهای Qts, Qsp متعلق به محیط خشکی و از محیط واحدهای Qt 2, Qt2, Qt از محیط خشکی و زیر محیط رودخانه ای و بالاخره واحدهای Q2be , Q2b, Qbm مربوط به محیط حد واسط و زیر محیطهای نمودار ساحلی هستند. در سواحل گیلان پیشروی تحت فرسایش دریا در مناطق آستانه اشرفیه ۸۴/۰۸، تالش ۴۹/۵۲ ، انزلی ۴۵/۸۱ ، لسکوکلایه ۱۴۳۰/۶۹ ، رودسر ۶۷۸/۵ هکتار می باشد. پسروی تحت رسوبگذاری ساحل در مناطق ساحلی استان گیلان به ترتیب در آستانه اشرفیه ۲۷۶/۹۹ ، تالش ۴۸/۳۱، انزلی فاقد پسروی ، لسکوکلایه ۲/۰۴ و رودسر ۵/۴۶ هکتار برآورد شده است.