سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمال باقرزاده خسرو شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه تهران
عباس قلندر زاده – استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه عمران

چکیده:

اکثرا خاک پشت دیوارهای ساحلی را مصالح دانه ای اشباع تشکیل می دهند به هنگام زلزله و با افزایش فشارآب حفره ای و وقوع پدیده روانگرایی تغییرشکلهای بزرگ درخاک به وجود می آید که باعث خرابیهای گسترده ای در دیوارهای ساحلی می شود دراین تحقیق چگونگی تغییرات فشارآب حفره ای درخاک پشت دیوارساحلی سپری مهارشده که شامل لایه های سست ماسه سیلتی می با شد با استفاده ازآزمایشهای مدل میزلرزه درمحیط g 1 مورد بررسی قرارگرفته است دیوار ساحلی فوق با الهام ازدیوار سپری مهارشده بندرشهید رجایی ساخته شده است .مشاهده شد که میزان نسبت فشارآب حفره ای لایه شل ماسه سیلنی موجود بین لایه های متراکم بالاو پایین درطول آزمایش پیش ازسایر لایه ها می باشد کاهش فشارآب حفره ای اضافی پشت دیوار دراثرجابجایی دیوار و تاثیرشمع درافزایش فشاراب حفره ای اضافی ازدیگر مشاهدات آزمایشهای فوق می باشد .