سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین قره داغی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان شیراز
حسین اوزانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
عباسعلی سندگل – عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

چکیده:

در رابطه با مدیریت چرا در مراتع، تعیین شروع فصل چرای دام از اهمیت بسزایی برخوردار است. از پارامترهای مناسب برای مشخص کردن زمان شروع فصل چرا در مراتع، آگاهی از میزان ذخایر هیدرات های کربن محلول (TNC) در گیاهان مرتعی و چگونگی تغییرات فصلی این ذخایر در طول فصل رویش می باشد. در این تحقیق تغییرات فصلی ذخایر هیدرات های کربن محلول در دو گونه غالب مراتع مناطق استپی منطقه رودشور رباط کریم، شامل گونه بوته ای Artemisia sieberi و گرامینه چند ساله Stipa hohenackeriana در طول یکسال مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه گیری از گونه های مذکور در ۱۰ مقطع فصل رویش گیاه با سه تکرار انجام شد. برای استخراج ذخایر TNC از روش فنل سولفوریک استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری طرح با استفاده از نرم افزار SAS و در غالب طرح های فاکتوریل و کاملاً تصادفی انجام شد. برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن (Duncan Test) استفاده شد. منحنی تغییرات فصلی ذخایر TNC برای هر دو گونه در دو قسمت اندام های هوایی و ریشه گیاهان ترسیم شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تغییرات ذخایر TNC در هر دو گونه دارای سیکل مشخص و منطقی بوده و میزان این ذخایر در هر دو گونه، در اندام های هوایی بیشتر ازریشه بدست آمد. میزان ذخایر TNC در هر دو گونه در اوایل رشد رویشی به حداقل مقدار خود (بخصوص در قسمت ریشه) رسیده و در اواخر رشد رویشی و اوایل رشد زایشی به ماکزیمم مقدار رسید.