سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا ظهیرنیا – کارشناس آزمایشگاه، شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان
محمود علیمحمدی – رییس اداره آب و خاک، شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان

چکیده:

این آزمایش با هد ف تعیین تغییرات غلظت نیترات موجود در آب آبیاری و زه آبها در طول دوره رشد نیشکر انجام پذیرفت . پسابهای شهری، بیمارستانی، صنعتی و کشاورزی حاوی مقادیر مختلفی نیتروژن به اشکال نیترات، نیتریت و آمونیوم هستند . معمو ً لا مقدار آمونیوم بسیار ناچیز بوده و نیتریت هم سریعا به نیترات تبدیل میشود. نیترات یک آنیون متحرک است و به راحتی با آب در خاک
جابجا شده و در صورتیکه مقدار آن بیش از نیاز گیاه باشد ، از پروفیل خاک خارج میگردد . بالا بودن غلظت نیترات در آب شرب موجب مسمومیت جانوران شده و همچنین میتواند موجب تجمع نیترات در گیا هان و کاهش کیفیت آنها گردد ( ۲). در نیشکر نیز چنانچه غلظت نیترات در ساقه و در پایان فصل رشد بالا باشد موجب کاهش درصد خلوص شربت(Purity) و در نتیجه کاهش مقدار قنداستحصال شده میگردد( ۱). زهکشهای نصب شده در اعماق زمین قابلیت خارج نمودن مقدار زیادی از نیترات اضا فی وارد شده به خاک را دارند . بالا بودن نیترات در زه آبها نشاندهنده کاربرد نامناسب کود و راندمان پایین کوددهی بوده که این امر علاوه بر افزایش هزینه های تولید، موجب آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی شده و خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد میکند( ۳).