سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منا پورعیسی – کارشناس ارشد زراعت
مجید نبی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز،
رضا مامقانی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر ات تاریخ کاشت بر طول دوره های رشدی ارقام کلزا، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی شماره ١ گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ اجرا گردید . تاریخ کاشت به عنوان فا کتور اصلی در چهار سطح ( ٢٥ آبان ، ١٥ آذر، ٥ دی، ٢٥ دی ) بکار برده شد . فاکتور فرعی ، رقم شامل (هیبرید Hyola401، ۰۰۳RGS و Pf704 ) بود. ٥ گیاه در هر کرت با روبان سفید مشخص شد و به صورت روزانه مورد مشاهده قرار گرفت . خصوصیات فنولوژیک بر اساس کلید رشد سیلوستر و برادلی بررسی شد و تاریخ وارد شدن به مراحل مختلف رشدی ثبت شد . نتایج آماری نشان داد که بین سطوح تاریخ کاشت و رقم از نظر مراحل فنولو ژیک مانند طول دوره رشد ، تعداد روزهای مورد نیاز از کاشت تا ظهور جوانه گل ، طول دوره گلدهی ، طول دوره غلاف دهی و طول دوره پر شدن دانه اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد . با تأخیر در تاریخ کاشت طول این دور ه ها کاهش نشان داد . بطور میانگین تاریخ کاشت اول با ٧٣ روز و تاریخ کاشت آخر با ٥٥ روز به ترتیب بیشترین و کمترین طول دوره کاشت تا ظهور جوانه گل را داشتند .برازش منحنی نشان داد به ازائ هر ده روز ت أخیر در تاریخ کاشت طول این دوره ٢ روز کاهش می یابد. همچنین تاریخ کاشت اول با ١٦٠ روز و تاریخ کاشت آخر با ١٣٤ روز به ترتیب بلندترین و کوتاهترین طول دوره را داشتند . با ازاء هر ١٠ روز تأخیر در تاریخ کاشت ٥ روز از طول دوره کاسته شد . در بین ارقام, هیبرید Hyola401 با طول دوره رشدی معادل ١٤١ روز زودرس ترین و رقم Pf704 با ١٥١ روز دیررسترین رقم بودند. همچنین هیبرید Hyola401 کوتاه ترین طول دوره کاشت تا ظهور جوانه گل را داشت و رقم Pf704 بلندترین طول دوره را دارا بود . از نظر صفت تعداد برگ در مرحله ظهور جوانه گل بین تاریخ های کاشت و ارقام و اثرات متقابل آن ها اختلاف معنی داری مشاهده شد , به طور ی که با تأخیر در تاریخ کاشت بوته های کلزا با تعداد برگ کمتری وارد مرحله ظهور جوانه گل شدند.