سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه حسینی بالام – استادیار، دانشگاه اصفهان
محمد جبل عاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در اینپژوهش،عمق لایهی آمیخته و عمق لایهی صوتی را در یک منطقه از خلیج فارس نزدیک به تنگهی هرمز مورد مطالعه قرار دادهایم. برای رسیدن به این منظور پس از مرتب کردن دادههای دما و شوری نمایههای آنهارارسم کرده،سپس بابهرهگیری از رابطهی سرعت صوت ویلسون نمایههای سرعت صوت را، هم برای اعماق مختلف و هم به صورت سری زمانی برای ماههای مختلف سال رسم کردیم. با استفاده از نمودارهای دما وشوری و سرعت صوت، عمق لایهی آمیخته و صوتی را بررسی کردهایم. برای محاسبات سرعت صوت ورسم نمودارها از نرمافزارمتلب ۱بهره برده شده است. با بررسی نمایهها مشخص میشود که در فصول تابستان و پاییز همراه با تغییرات زیاد دما با عمق، سرعت صوت نیز تغییرات قابل توجهی دارد و عمق لایهی صوتی کم و لایهی آمیخته نزدیک سطح رویین آب قرار دارد. ولی در زمستان و بهار تغییرات دما و سرعت صوت از سطح آب تا بستر کم است و این باعث فرو رفتن لایهی آمیخته و لایهی صوتی تا اعماق زیاد میشود و بازتاب صوت از سطح آب و بستر صورت میگیرد. بررسی تغییرات میزان شوری نشان میدهد که اثر شوری در تغییرات سرعت صوت در مقایسه با اثر دما بسیار ناچیز است.