سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت ا… مظاهری لقب – استادیار دانشگاه بوعلی سینا- همدان ایران

چکیده:

بعضی از گیاهان ساپونین های تری ترپنوئیدی را با رشد و نموی که دارند، سنتز می کنند. وضعیت سنتزی بعد از زمان جوانه زنی بذر در مزرعه و در کشت بافت از زمان تشکیل کالوس شروع و طی مراحل رشدی مختلف دچار تغییراتی می گردند. بیوسنتز ساپونین مهمی به نام مدیکاژنیک اسید از c-acetate در بذور در حال جوانه زنی یونجه گزارش گردید. تغییرات در ترکیبات ثانویه در اثر بروز آنزیم های کاتالیزوری و هیدرولازی روی عکس العمل گیاه به تنش ها تاثیر می گذارد. جهت بررسی تغییرات این ترکیبات در دو مرحله رشدی گیاهچه ای ۱۴ روز ، و ۴۰ روز بعد از جوانه زنی بذر کاشته شده، بافت های شاخه و برگی و ریشه ای برداشت و از یکدیگر جدا گشتند. بافت ها با ازت مایع منجمد، و در هاون چینی پودر گشتند. تریترپنوئید ها از پودر حاصل در الکل ۸۰ % به عنوان ساپونین های خام استخراج شدند. بعد از تبخیر الکل، رسوب در حداقل حجم متانول حل و در یخچال حفظ گردید. برای آنالیز تغییرات از کروماتوگرافی لایه نازک استفاده شد. ساپونین ها در Rf های مختلف در روی پلیت ایجاد باند هایی با رنگ های مختلف کردند. الگوی باندی ساپونین های ریشه تغییرات قابل توجهی نداشت. فقط دوترکیب با حرکت کم و در Rf پایین در حال تغییر بودند. الگو های باندی ایجاد شده به وسیله شاخه و برگ ها، بیانگر تغییرات زیادی در مراحل رشدی مورد بررسی بودند. یک لکه کوچک و زرد رنگ مایل به قهوه ای در Rf=0/50 در برگ های گیاهچه ها وجود داشت ولیکن با رشد بیشتر گیاه این باند ناپدید شد. این لکه براساس مطالعات سابق به نظر می رسد که سویا ساپونین ۱ باشد.