سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حسین میرزایی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اصغر سپاهی گرو – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرهاد آلیانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
رسول دادخواه – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان بوده که متحمل دگدگونی ناحیه ای (از درجه ضعیف تا قوی) و دگرگونی مجاورتی در اثر نفوذ توده های پلوتونیک مافیک، حد واسط و اسیدی شده اند. سنگ های دگرگونی همدان را می توان به سه گروه دگرگونی ناحیه ای، دگرگونی مجاورتیمیگاتیت ها تقسیم بندی نمود. سنگ های دگرگونی ناحیه ای منطقه از اسلیت، فیلیت، گارنت شیست، آندالوزیت گارنت شیست، فیبرولیت استرولیت آندالوزیت شیست، استرولیت شیست و سیلیمانیت شیست تشکیل شده است. سنگ های دگرگونی مجاورتی نیز شامل هورنفلس شیست، کردیریت هورنفلس، آندالوزیت کردیریت هورنفلس، گارنت آندالوزیت فیبرولیت هورنفلس، سیلیمانیت هورنفلس و سیلیمانیت پتاسیم فلدسپار هورنفلس می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده گارنت به عنوان یکی از فراوان ترین پورفیروبلاست ها در سنگ های دگرگونی ناحیه ای، مجاورتی، میگاتیت ها و سنگ های پلوتونیک منطقه حضور دارد و این مساله ضرورت مطالعه دقیق تر گارنت ها را به دنبال خواهد داشت. گارنت های موجود در منطقه همدان جزو گروه پیرالسپیت بوده و غنی از آلماندین هستندکه می توان آنها را از نظر فرم بلوری به سه گروه و سه زیر گروه تقسیم نمود. سه گروه اصلی دودکاهدرون، تراپزوهدرون و مختلط هستند که گارنت های منطقه بیشتر فرم های مختلط را نشان می دهند. در این مقاله انواع گارنت، ترکیب شیمیایی گارنت های منطقه و فرم بلوری آنها مورد بررسی قرارگرفته است.